โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 7 3 23 0 0 115
ร้อยละ 4.73 % 2.03 % 15.54 % 0.00 % 0.00 % 77.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 3 8 0 1 53
ร้อยละ 1.52 % 4.55 % 12.12 % 0.00 % 1.52 % 80.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 8 7 37 0 1 201
ร้อยละ 3.15 % 2.76 % 14.57 % 0.00 % 0.39 % 79.13 %

188 : 7 , 4 , 29 , 0 , 0 , 148...3.72 , 2.13 , 15.43 , 0.00 , 0.00 , 78.72 = 40 : 21.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87%

Powered By www.thaieducation.net