โรงเรียนบ้านตอรัง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.20 % 0.00 % 0.00 % 97.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 164
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %

120 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 116...0.00 , 0.00 , 3.33 , 0.00 , 0.00 , 96.67 = 4 : 3.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65%

Powered By www.thaieducation.net