โรงเรียนบ้านตอรัง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 71
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 12.79 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 7 0 9 0 0 35
ร้อยละ 13.73 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 11 0 23 0 0 132
ร้อยละ 6.63 % 0.00 % 13.86 % 0.00 % 0.00 % 79.52 %

115 : 4 , 0 , 14 , 0 , 0 , 97...3.48 , 0.00 , 12.17 , 0.00 , 0.00 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48%

Powered By www.thaieducation.net