โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 20 2 12 2 0 105
ร้อยละ 14.18 % 1.42 % 8.51 % 1.42 % 0.00 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 22 1 9 1 0 50
ร้อยละ 26.51 % 1.20 % 10.84 % 1.20 % 0.00 % 60.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 42 3 26 3 0 188
ร้อยละ 16.03 % 1.15 % 9.92 % 1.15 % 0.00 % 71.76 %

179 : 20 , 2 , 17 , 2 , 0 , 138...11.17 , 1.12 , 9.50 , 1.12 , 0.00 , 77.09 = 41 : 22.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24%

Powered By www.thaieducation.net