โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 12
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 2 1 14 3 10 34
ร้อยละ 3.13 % 1.56 % 21.88 % 4.69 % 15.63 % 53.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 10 1 7 43
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 16.13 % 1.61 % 11.29 % 69.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 2 24 6 17 89
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 16.90 % 4.23 % 11.97 % 62.68 %

80 : 4 , 1 , 14 , 5 , 10 , 46...5.00 , 1.25 , 17.50 , 6.25 , 12.50 , 57.50 = 34 : 42.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.32%

Powered By www.thaieducation.net