โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 3 1 14 4 12 25
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 23.73 % 6.78 % 20.34 % 42.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 2 12 4 11 31
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 19.35 % 6.45 % 17.74 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 6 3 27 9 24 67
ร้อยละ 4.41 % 2.21 % 19.85 % 6.62 % 17.65 % 49.26 %

74 : 4 , 1 , 15 , 5 , 13 , 36...5.41 , 1.35 , 20.27 , 6.76 , 17.57 , 48.65 = 38 : 51.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 50.74%

Powered By www.thaieducation.net