โรงเรียนบ้านควนต่อ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 6 2 8 6 12
ร้อยละ 5.56 % 16.67 % 5.56 % 22.22 % 16.67 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 3 7 18 12 18 75
ร้อยละ 2.26 % 5.26 % 13.53 % 9.02 % 13.53 % 56.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 3 10 3 9 52
ร้อยละ 0.00 % 3.90 % 12.99 % 3.90 % 11.69 % 67.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 5 16 30 23 33 139
ร้อยละ 2.03 % 6.50 % 12.20 % 9.35 % 13.41 % 56.50 %

169 : 5 , 13 , 20 , 20 , 24 , 87...2.96 , 7.69 , 11.83 , 11.83 , 14.20 , 51.48 = 82 : 48.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50%

Powered By www.thaieducation.net