โรงเรียนบ้านควนต่อ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 7 2 8 7 12
ร้อยละ 2.70 % 18.92 % 5.41 % 21.62 % 18.92 % 32.43 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 12 19 15 22 61
ร้อยละ 2.27 % 9.09 % 14.39 % 11.36 % 16.67 % 46.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 2 3 11 5 6 52
ร้อยละ 2.53 % 3.80 % 13.92 % 6.33 % 7.59 % 65.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 6 22 32 28 35 125
ร้อยละ 2.42 % 8.87 % 12.90 % 11.29 % 14.11 % 50.40 %

169 : 4 , 19 , 21 , 23 , 29 , 73...2.37 , 11.24 , 12.43 , 13.61 , 17.16 , 43.20 = 96 : 56.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60%

Powered By www.thaieducation.net