โรงเรียนบ้านควนต่อ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 8 2 11 8 6
ร้อยละ 7.89 % 21.05 % 5.26 % 28.95 % 21.05 % 15.79 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 3 7 18 10 18 78
ร้อยละ 2.24 % 5.22 % 13.43 % 7.46 % 13.43 % 58.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 4 9 4 8 54
ร้อยละ 0.00 % 5.06 % 11.39 % 5.06 % 10.13 % 68.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 6 19 29 25 34 138
ร้อยละ 2.39 % 7.57 % 11.55 % 9.96 % 13.55 % 54.98 %

172 : 6 , 15 , 20 , 21 , 26 , 84...3.49 , 8.72 , 11.63 , 12.21 , 15.12 , 48.84 = 88 : 51.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.02%

Powered By www.thaieducation.net