โรงเรียนบ้านควนต่อ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 7 4 9 9 5
ร้อยละ 5.56 % 19.44 % 11.11 % 25.00 % 25.00 % 13.89 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 7 18 12 17 74
ร้อยละ 3.76 % 5.26 % 13.53 % 9.02 % 12.78 % 55.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 3 4 9 7 9 50
ร้อยละ 3.66 % 4.88 % 10.98 % 8.54 % 10.98 % 60.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 10 18 31 28 35 129
ร้อยละ 3.98 % 7.17 % 12.35 % 11.16 % 13.94 % 51.39 %

169 : 7 , 14 , 22 , 21 , 26 , 79...4.14 , 8.28 , 13.02 , 12.43 , 15.38 , 46.75 = 90 : 53.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61%

Powered By www.thaieducation.net