โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 102
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 3.74 % 0.00 % 0.00 % 95.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 170
ร้อยละ 1.12 % 0.00 % 3.37 % 0.00 % 0.00 % 95.51 %

131 : 2 , 0 , 5 , 0 , 0 , 124...1.53 , 0.00 , 3.82 , 0.00 , 0.00 , 94.66 = 7 : 5.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49%

Powered By www.thaieducation.net