โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 56
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 9 12 16 0 0 184
ร้อยละ 4.07 % 5.43 % 7.24 % 0.00 % 0.00 % 83.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 11 14 18 0 0 240
ร้อยละ 3.89 % 4.95 % 6.36 % 0.00 % 0.00 % 84.81 %

283 : 11 , 14 , 18 , 0 , 0 , 240...3.89 , 4.95 , 6.36 , 0.00 , 0.00 , 84.81 = 43 : 15.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.19%

Powered By www.thaieducation.net