โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 21 9 3 7 0 25
ร้อยละ 32.31 % 13.85 % 4.62 % 10.77 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 22 10 20 8 0 128
ร้อยละ 11.70 % 5.32 % 10.64 % 4.26 % 0.00 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 43 19 23 15 0 153
ร้อยละ 17.00 % 7.51 % 9.09 % 5.93 % 0.00 % 60.47 %

253 : 43 , 19 , 23 , 15 , 0 , 153...17.00 , 7.51 , 9.09 , 5.93 , 0.00 , 60.47 = 100 : 39.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53%

Powered By www.thaieducation.net