โรงเรียนบ้านแหลมกรวด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 8 2 0 1 0 11
ร้อยละ 36.36 % 9.09 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 5 14 2 1 42
ร้อยละ 9.86 % 7.04 % 19.72 % 2.82 % 1.41 % 59.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 15 7 18 3 1 78
ร้อยละ 12.30 % 5.74 % 14.75 % 2.46 % 0.82 % 63.93 %

93 : 15 , 7 , 14 , 3 , 1 , 53...16.13 , 7.53 , 15.05 , 3.23 , 1.08 , 56.99 = 40 : 43.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07%

Powered By www.thaieducation.net