โรงเรียนบ้านแหลมกรวด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 15
ร้อยละ 14.29 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 12 0 0 55
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 16.90 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 5 17 0 0 96
ร้อยละ 4.07 % 4.07 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %

92 : 5 , 4 , 13 , 0 , 0 , 70...5.43 , 4.35 , 14.13 , 0.00 , 0.00 , 76.09 = 22 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95%

Powered By www.thaieducation.net