โรงเรียนบ้านแหลมกรวด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 1 1 2 16
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 9.09 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 61
ร้อยละ 1.37 % 1.37 % 13.70 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 3 2 14 1 2 104
ร้อยละ 2.38 % 1.59 % 11.11 % 0.79 % 1.59 % 82.54 %

95 : 2 , 2 , 11 , 1 , 2 , 77...2.11 , 2.11 , 11.58 , 1.05 , 2.11 , 81.05 = 18 : 18.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46%

Powered By www.thaieducation.net