โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 62
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 2 4 11 0 0 89
ร้อยละ 1.89 % 3.77 % 10.38 % 0.00 % 0.00 % 83.96 %

106 : 2 , 4 , 11 , 0 , 0 , 89...1.89 , 3.77 , 10.38 , 0.00 , 0.00 , 83.96 = 17 : 16.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04%

Powered By www.thaieducation.net