โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 4 3 9 0 0 57
ร้อยละ 5.48 % 4.11 % 12.33 % 0.00 % 0.00 % 78.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 6 3 10 0 0 82
ร้อยละ 5.94 % 2.97 % 9.90 % 0.00 % 0.00 % 81.19 %

101 : 6 , 3 , 10 , 0 , 0 , 82...5.94 , 2.97 , 9.90 , 0.00 , 0.00 , 81.19 = 19 : 18.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81%

Powered By www.thaieducation.net