โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
283
จำนวน(คน) 25 9 45 5 9 190
ร้อยละ 8.83 % 3.18 % 15.90 % 1.77 % 3.18 % 67.14 %
ระดับประถมศึกษา
1190
จำนวน(คน) 325 25 215 13 63 549
ร้อยละ 27.31 % 2.10 % 18.07 % 1.09 % 5.29 % 46.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1473 คน
จำนวน(คน) 350 34 260 18 72 739
ร้อยละ 23.76 % 2.31 % 17.65 % 1.22 % 4.89 % 50.17 %

1473 : 350 , 34 , 260 , 18 , 72 , 739...23.76 , 2.31 , 17.65 , 1.22 , 4.89 , 50.17 = 734 : 49.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1473 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 734 คน คิดเป็นร้อยละ 49.83%

Powered By www.thaieducation.net