โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
291
จำนวน(คน) 26 5 37 31 37 155
ร้อยละ 8.93 % 1.72 % 12.71 % 10.65 % 12.71 % 53.26 %
ระดับประถมศึกษา
1195
จำนวน(คน) 80 18 347 98 463 189
ร้อยละ 6.69 % 1.51 % 29.04 % 8.20 % 38.74 % 15.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1486 คน
จำนวน(คน) 106 23 384 129 500 344
ร้อยละ 7.13 % 1.55 % 25.84 % 8.68 % 33.65 % 23.15 %

1486 : 106 , 23 , 384 , 129 , 500 , 344...7.13 , 1.55 , 25.84 , 8.68 , 33.65 , 23.15 = 1142 : 76.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1142 คน คิดเป็นร้อยละ 76.85%

Powered By www.thaieducation.net