โรงเรียนบ้านวังทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 21
ร้อยละ 9.68 % 12.90 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 5 6 8 0 0 92
ร้อยละ 4.50 % 5.41 % 7.21 % 0.00 % 0.00 % 82.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 60
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 10 12 13 0 0 173
ร้อยละ 4.81 % 5.77 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 83.17 %

142 : 8 , 10 , 11 , 0 , 0 , 113...5.63 , 7.04 , 7.75 , 0.00 , 0.00 , 79.58 = 29 : 20.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.83%

Powered By www.thaieducation.net