โรงเรียนบ้านวังทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 4 4 1 0 25
ร้อยละ 8.11 % 10.81 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 18 20 0 0 76
ร้อยละ 3.39 % 15.25 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 2 10 4 0 45
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 16.13 % 6.45 % 0.00 % 72.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 8 24 34 5 0 146
ร้อยละ 3.69 % 11.06 % 15.67 % 2.30 % 0.00 % 67.28 %

155 : 7 , 22 , 24 , 1 , 0 , 101...4.52 , 14.19 , 15.48 , 0.65 , 0.00 , 65.16 = 54 : 34.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72%

Powered By www.thaieducation.net