โรงเรียนบ้านวังทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 4 3 1 1 23
ร้อยละ 8.57 % 11.43 % 8.57 % 2.86 % 2.86 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 4 18 20 4 1 72
ร้อยละ 3.36 % 15.13 % 16.81 % 3.36 % 0.84 % 60.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 1 2 9 4 1 46
ร้อยละ 1.59 % 3.17 % 14.29 % 6.35 % 1.59 % 73.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 8 24 32 9 3 141
ร้อยละ 3.69 % 11.06 % 14.75 % 4.15 % 1.38 % 64.98 %

154 : 7 , 22 , 23 , 5 , 2 , 95...4.55 , 14.29 , 14.94 , 3.25 , 1.30 , 61.69 = 59 : 38.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02%

Powered By www.thaieducation.net