โรงเรียนบ้านมอสมบัติ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 6 1 1 0 24
ร้อยละ 8.57 % 17.14 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 12 4 10 0 0 97
ร้อยละ 9.76 % 3.25 % 8.13 % 0.00 % 0.00 % 78.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 15 10 11 1 0 121
ร้อยละ 9.49 % 6.33 % 6.96 % 0.63 % 0.00 % 76.58 %

158 : 15 , 10 , 11 , 1 , 0 , 121...9.49 , 6.33 , 6.96 , 0.63 , 0.00 , 76.58 = 37 : 23.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42%

Powered By www.thaieducation.net