โรงเรียนบ้านคลองหมาก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 0 1 0 12
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 6 10 0 0 65
ร้อยละ 2.41 % 7.23 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 78.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 2 10 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 5 11 20 1 0 125
ร้อยละ 3.09 % 6.79 % 12.35 % 0.62 % 0.00 % 77.16 %

102 : 5 , 9 , 10 , 1 , 0 , 77...4.90 , 8.82 , 9.80 , 0.98 , 0.00 , 75.49 = 25 : 24.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84%

Powered By www.thaieducation.net