โรงเรียนบ้านคลองหมาก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 14
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 2 5 10 0 0 65
ร้อยละ 2.44 % 6.10 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 79.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 46
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 7 8 20 1 0 125
ร้อยละ 4.35 % 4.97 % 12.42 % 0.62 % 0.00 % 77.64 %

101 : 4 , 7 , 10 , 1 , 0 , 79...3.96 , 6.93 , 9.90 , 0.99 , 0.00 , 78.22 = 22 : 21.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.36%

Powered By www.thaieducation.net