โรงเรียนบ้านลานหิน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 8 2 2 0 24
ร้อยละ 7.69 % 20.51 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 2 12 4 0 75
ร้อยละ 3.13 % 2.08 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 37
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 7 11 19 6 0 136
ร้อยละ 3.91 % 6.15 % 10.61 % 3.35 % 0.00 % 75.98 %

135 : 6 , 10 , 14 , 6 , 0 , 99...4.44 , 7.41 , 10.37 , 4.44 , 0.00 , 73.33 = 36 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02%

Powered By www.thaieducation.net