โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 2 2 1 37
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 3 16 6 7 81
ร้อยละ 2.59 % 2.59 % 13.79 % 5.17 % 6.03 % 69.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 4 3 18 8 8 118
ร้อยละ 2.52 % 1.89 % 11.32 % 5.03 % 5.03 % 74.21 %

159 : 4 , 3 , 18 , 8 , 8 , 118...2.52 , 1.89 , 11.32 , 5.03 , 5.03 , 74.21 = 41 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net