โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 5 2 6 7 10
ร้อยละ 3.23 % 16.13 % 6.45 % 19.35 % 22.58 % 32.26 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 5 4 9 9 66
ร้อยละ 4.12 % 5.15 % 4.12 % 9.28 % 9.28 % 68.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 5 10 6 15 16 76
ร้อยละ 3.91 % 7.81 % 4.69 % 11.72 % 12.50 % 59.38 %

128 : 5 , 10 , 6 , 15 , 16 , 76...3.91 , 7.81 , 4.69 , 11.72 , 12.50 , 59.38 = 52 : 40.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63%

Powered By www.thaieducation.net