โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 1 3 8 1 33
ร้อยละ 11.54 % 1.92 % 5.77 % 15.38 % 1.92 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 7 7 19 14 18 72
ร้อยละ 5.11 % 5.11 % 13.87 % 10.22 % 13.14 % 52.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 13 8 22 22 19 105
ร้อยละ 6.88 % 4.23 % 11.64 % 11.64 % 10.05 % 55.56 %

189 : 13 , 8 , 22 , 22 , 19 , 105...6.88 , 4.23 , 11.64 , 11.64 , 10.05 , 55.56 = 84 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net