โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 5 1 2 6 1 30
ร้อยละ 11.11 % 2.22 % 4.44 % 13.33 % 2.22 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 7 6 14 13 17 78
ร้อยละ 5.19 % 4.44 % 10.37 % 9.63 % 12.59 % 57.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 12 7 16 19 18 108
ร้อยละ 6.67 % 3.89 % 8.89 % 10.56 % 10.00 % 60.00 %

180 : 12 , 7 , 16 , 19 , 18 , 108...6.67 , 3.89 , 8.89 , 10.56 , 10.00 , 60.00 = 72 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net