โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 28
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 4 8 3 7 74
ร้อยละ 3.03 % 4.04 % 8.08 % 3.03 % 7.07 % 74.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 4 7 102
ร้อยละ 4.48 % 3.73 % 7.46 % 2.99 % 5.22 % 76.12 %

134 : 6 , 5 , 10 , 4 , 7 , 102...4.48 , 3.73 , 7.46 , 2.99 , 5.22 , 76.12 = 32 : 23.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88%

Powered By www.thaieducation.net