โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 3 4 3 3 1 110
ร้อยละ 2.42 % 3.23 % 2.42 % 2.42 % 0.81 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
381
จำนวน(คน) 10 10 23 6 10 322
ร้อยละ 2.62 % 2.62 % 6.04 % 1.57 % 2.62 % 84.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 13 14 26 9 11 432
ร้อยละ 2.57 % 2.77 % 5.15 % 1.78 % 2.18 % 85.54 %

505 : 13 , 14 , 26 , 9 , 11 , 432...2.57 , 2.77 , 5.15 , 1.78 , 2.18 , 85.54 = 73 : 14.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46%

Powered By www.thaieducation.net