โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 6 11 3 5 8 93
ร้อยละ 4.76 % 8.73 % 2.38 % 3.97 % 6.35 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
383
จำนวน(คน) 21 27 39 16 23 257
ร้อยละ 5.48 % 7.05 % 10.18 % 4.18 % 6.01 % 67.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 27 38 42 21 31 350
ร้อยละ 5.30 % 7.47 % 8.25 % 4.13 % 6.09 % 68.76 %

509 : 27 , 38 , 42 , 21 , 31 , 350...5.30 , 7.47 , 8.25 , 4.13 , 6.09 , 68.76 = 159 : 31.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 31.24%

Powered By www.thaieducation.net