โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 8 11 2 5 8 92
ร้อยละ 6.35 % 8.73 % 1.59 % 3.97 % 6.35 % 73.02 %
ระดับประถมศึกษา
383
จำนวน(คน) 23 27 39 16 23 255
ร้อยละ 6.01 % 7.05 % 10.18 % 4.18 % 6.01 % 66.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 31 38 41 21 31 347
ร้อยละ 6.09 % 7.47 % 8.06 % 4.13 % 6.09 % 68.17 %

509 : 31 , 38 , 41 , 21 , 31 , 347...6.09 , 7.47 , 8.06 , 4.13 , 6.09 , 68.17 = 162 : 31.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 31.83%

Powered By www.thaieducation.net