โรงเรียนบ้านชัยภูมิ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 4 1 4 1 22
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 2.78 % 11.11 % 2.78 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 5 8 4 8 92
ร้อยละ 3.31 % 4.13 % 6.61 % 3.31 % 6.61 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 3 1 0 1 39
ร้อยละ 0.00 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 2.27 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 8 12 10 8 10 153
ร้อยละ 3.98 % 5.97 % 4.98 % 3.98 % 4.98 % 76.12 %

157 : 8 , 9 , 9 , 8 , 9 , 114...5.10 , 5.73 , 5.73 , 5.10 , 5.73 , 72.61 = 43 : 27.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88%

Powered By www.thaieducation.net