โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 54
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 88.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 62
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 84.93 %

73 : 3 , 0 , 8 , 0 , 0 , 62...4.11 , 0.00 , 10.96 , 0.00 , 0.00 , 84.93 = 11 : 15.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net