โรงเรียนบ้านปางขนุน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 46
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 10 10 18 12 10 98
ร้อยละ 6.33 % 6.33 % 11.39 % 7.59 % 6.33 % 62.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 12 12 20 14 10 144
ร้อยละ 5.66 % 5.66 % 9.43 % 6.60 % 4.72 % 67.92 %

212 : 12 , 12 , 20 , 14 , 10 , 144...5.66 , 5.66 , 9.43 , 6.60 , 4.72 , 67.92 = 68 : 32.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08%

Powered By www.thaieducation.net