โรงเรียนบ้านปางขนุน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 7 6 4 7 0 31
ร้อยละ 12.73 % 10.91 % 7.27 % 12.73 % 0.00 % 56.36 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 22 19 29 18 7 62
ร้อยละ 14.01 % 12.10 % 18.47 % 11.46 % 4.46 % 39.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 29 25 33 25 7 93
ร้อยละ 13.68 % 11.79 % 15.57 % 11.79 % 3.30 % 43.87 %

212 : 29 , 25 , 33 , 25 , 7 , 93...13.68 , 11.79 , 15.57 , 11.79 , 3.30 , 43.87 = 119 : 56.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 56.13%

Powered By www.thaieducation.net