โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 4 5 4 0 37
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 9.62 % 7.69 % 0.00 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 3 6 7 4 0 54
ร้อยละ 4.05 % 8.11 % 9.46 % 5.41 % 0.00 % 72.97 %

74 : 3 , 6 , 7 , 4 , 0 , 54...4.05 , 8.11 , 9.46 , 5.41 , 0.00 , 72.97 = 20 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net