โรงเรียนบ้านติงไหร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 30
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 1 1 8 1 1 86
ร้อยละ 1.02 % 1.02 % 8.16 % 1.02 % 1.02 % 87.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 2 1 9 1 1 116
ร้อยละ 1.54 % 0.77 % 6.92 % 0.77 % 0.77 % 89.23 %

130 : 2 , 1 , 9 , 1 , 1 , 116...1.54 , 0.77 , 6.92 , 0.77 , 0.77 , 89.23 = 14 : 10.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77%

Powered By www.thaieducation.net