โรงเรียนบ้านติงไหร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 1 10 1 1 85
ร้อยละ 1.01 % 1.01 % 10.10 % 1.01 % 1.01 % 85.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 2 2 12 1 1 114
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 9.09 % 0.76 % 0.76 % 86.36 %

132 : 2 , 2 , 12 , 1 , 1 , 114...1.52 , 1.52 , 9.09 , 0.76 , 0.76 , 86.36 = 18 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net