โรงเรียนบ้านติงไหร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 30
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 1 12 1 1 83
ร้อยละ 1.01 % 1.01 % 12.12 % 1.01 % 1.01 % 83.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 3 1 13 1 1 113
ร้อยละ 2.27 % 0.76 % 9.85 % 0.76 % 0.76 % 85.61 %

132 : 3 , 1 , 13 , 1 , 1 , 113...2.27 , 0.76 , 9.85 , 0.76 , 0.76 , 85.61 = 19 : 14.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39%

Powered By www.thaieducation.net