โรงเรียนสาธิต (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 17 24 22 8 5 47
ร้อยละ 13.82 % 19.51 % 17.89 % 6.50 % 4.07 % 38.21 %
ระดับประถมศึกษา
362
จำนวน(คน) 28 17 50 16 23 228
ร้อยละ 7.73 % 4.70 % 13.81 % 4.42 % 6.35 % 62.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 485 คน
จำนวน(คน) 45 41 72 24 28 275
ร้อยละ 9.28 % 8.45 % 14.85 % 4.95 % 5.77 % 56.70 %

485 : 45 , 41 , 72 , 24 , 28 , 275...9.28 , 8.45 , 14.85 , 4.95 , 5.77 , 56.70 = 210 : 43.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 485 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 210 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30%

Powered By www.thaieducation.net