โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 0 5 2 3 41
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 9.26 % 3.70 % 5.56 % 75.93 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 13 6 13 7 14 121
ร้อยละ 7.47 % 3.45 % 7.47 % 4.02 % 8.05 % 69.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 16 6 18 9 17 162
ร้อยละ 7.02 % 2.63 % 7.89 % 3.95 % 7.46 % 71.05 %

228 : 16 , 6 , 18 , 9 , 17 , 162...7.02 , 2.63 , 7.89 , 3.95 , 7.46 , 71.05 = 66 : 28.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net