โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 239
ร้อยละ 0.82 % 0.41 % 0.82 % 0.00 % 0.00 % 97.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 279
ร้อยละ 1.05 % 0.35 % 1.05 % 0.00 % 0.00 % 97.55 %

286 : 3 , 1 , 3 , 0 , 0 , 279...1.05 , 0.35 , 1.05 , 0.00 , 0.00 , 97.55 = 7 : 2.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.45%

Powered By www.thaieducation.net