โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 10
ร้อยละ 15.79 % 10.53 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 15 4 4 0 0 114
ร้อยละ 10.95 % 2.92 % 2.92 % 0.00 % 0.00 % 83.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 18 6 8 0 0 124
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %

156 : 18 , 6 , 8 , 0 , 0 , 124...11.54 , 3.85 , 5.13 , 0.00 , 0.00 , 79.49 = 32 : 20.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51%

Powered By www.thaieducation.net