โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 23
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
45 คน
จำนวน(คน) 4 2 0 0 1 38
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 2.22 % 84.44 %

45 : 4 , 2 , 0 , 0 , 1 , 38...8.89 , 4.44 , 0.00 , 0.00 , 2.22 , 84.44 = 7 : 15.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56%

Powered By www.thaieducation.net