โรงเรียนบ้านโขมงหัก (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 27
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 0 1 0 1 89
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 1.05 % 0.00 % 1.05 % 93.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 1 2 0 1 43
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 2.04 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 8 2 4 1 2 159
ร้อยละ 4.55 % 1.14 % 2.27 % 0.57 % 1.14 % 90.34 %

127 : 6 , 1 , 2 , 1 , 1 , 116...4.72 , 0.79 , 1.57 , 0.79 , 0.79 , 91.34 = 11 : 8.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66%

Powered By www.thaieducation.net