โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 24
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 44
ร้อยละ 10.53 % 1.75 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 10 2 7 0 0 68
ร้อยละ 11.49 % 2.30 % 8.05 % 0.00 % 0.00 % 78.16 %

87 : 10 , 2 , 7 , 0 , 0 , 68...11.49 , 2.30 , 8.05 , 0.00 , 0.00 , 78.16 = 19 : 21.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84%

Powered By www.thaieducation.net